Poštovani autori,

Rad je potrebno poslati na  a neophodno je da se tehnička priprema uradi na sledeći način:

1. Autori šalju radove na engleskom, srpskom jeziku ili jezicima okruženja (hrvatski, bosanski i sl.). Radovi na srpskom jeziku mogu biti na latinici ili ćirilici,

2. Rad treba pripremiti na računaru, program Microsoft Office, Word for Windows,

3. Radovi mogu da imaju do 10 strana, a samo izuzetno, zbog specifičnosti teme, mogu biti duži,

4. Format papira: ENVELOPE B5 (176 x 250) mm, margine: levo/dole/gore/desno 31 mm. Font Times New Roman, Line Spacing Single, spacing before=6 i after=6

5. Naslov rada: centriran, size 12, bold, sva slova velika i najviše u dva reda,

6. Prezime i ime autora, size 11, bold, italic, samo prvo slovo veliko,

7. U fusnoti navesti: prezime i ime, akademsko/naučno zvanje, organizaciju/instituciju, punu adresu, broj telefona i e-mail adresu. Sve fusnote formata:, size 10,

8. Jedan red prazan (11pt). Reč "Rezime", centrirano, size 11, bold, italic,

9. Sadržaj rezimea do 150 reči, justify, size 11, italic, spacing before=6 i after=6,

10. Reč "Ključne reči" i ključne reči, size 11, Italic, navesti najviše 5 ključnih reči,

11. Glavni naslovi (npr. 1. Uvod ... 5. Literatura) imaju redni broj, prvo slovo veliko, size 11, bold, centrirano, spacing before=12 i after=6,

12. Tekst rada size 11, ravnanje justify, spacing before=6 i after=6,

13. Podnaslovi imaju redni broj naslova i redni broj podnaslova (npr. 1.1. Uvodne napomene), prvo slovo veliko, size 11, centrirano, spacing before=12 i after=6,

14. Svakoj tabeli ili grafikonu prethodi tekst koji je najavljuje. Naslov tabele pisati iznad tabele, Size 10, bold, italic, spacing before=6 i after=0, ravnanje Justify, a naslov grafikona/slike/šeme pisati ispod, Size 10, bold, italic, spacing before=0 i after=6, ravnanje justify, na srpskom i engleskom jeziku (Table 1./ Graph 1./ Figure 1/ Sheme 1.),

15. Kompletna tabela size 10. Zaglavlje tabele size 10, bold, a izvor tabele/grafikona/slike/šeme pisati ispod tabele/grafikona/slike/šeme, size 10, Italic, ravnanje desno, spacing before=0 i after=6,

16. Citiranje autora se navodi u zagradi a počinje prezimenom prvog autora i slovima "et.al." (ako ima više autora) i navođenjem godine citiranog izvora,

17. Za citiranje Web izvora je potrebno navesti osnovnu Web adresu, a celu adresu sa datumom poslednjeg pristupa navesti u literaturi,

18. Literatura se navodi abecednim redom prema prezimenu autora, sa rednim brojem, font size 11, spacing before=0 i after=3. U spisku literature se mogu naći samo citirani naslovi,

19. Citirane internet adrese se navode kao kompletan link a u zagradi se navodi datum poslednjeg pristupanja,

20. Na novoj stranici napisati naslov rada na engleskom jeziku, prezimena i imena autora (u fusnoti podatke o autorima), Summary, tekst rezimea na engleskom do 150 reči, justify, size 11, italic, spacing before=6 i after=6 i keywords.

Ukoliko se rad ne uredi na napred navedi način bićemo prinuđeni da isti ne prihvatimo za štampu.

Uređivački odbor časopisa „Agroekonomika“